جلسه بانوان با موضوع آسیب‌های اجتماعی در روز دوشنبه مصادف با تاریخ 25 اسفند ماه برگزار گردید. در این جلسه به موضوعات زیر پرداخته شد:

  • تشکیل بدنه اصلی گروه اندیشه ورزی بانوان
  • احصاء بانوان فعال انقلابی در عرصه های مختلف
  • مهندسی فرهنگی نقاط قوت زنان
  • تقویت و سازماندهی بدنه بانوان

شایان ذکر است که در این جلسه افراد زیر حضور داشتند:
سرکار خانم دکتر اژدری، سرکار خانم دکتر اسکندری، سرکار خانم امیدیان، سرکار خانم احمدی، سرکار خانم محمدی، سرکار خانم دکتر انگوتی و سرکار خانم سیدیان