سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰

موضوع جلسه:

مشارکت حداکثری در انتخابات

توسط شبکه تربیتی تهران

.در این دیدار به مباحثی در جهت برگزاری هرچه بهتر جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها و چکش کاری طرح مزبور و همچنین چالش سوال دانش آموزان از کاندیداها پرداخته شد