جلسه ششم در روز پیج شنبه یازدهم دی ماه 1399 سفیران سلامت با سخنرانی استاد تاج بخش با حضور 186 سفیرسلامت  در دو جلسه مجزا برای برادران و خواهران در سالن همایش مجموعه سرچشمه برگزار شد.