بازدید دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران و هیئت همراه از شهرک شهید فکوری در راستای محله محوری