جلسه هفتم سفیران سلامت در روز پیج شنبه هجدهم دی ماه 1399 با سخنرانی استاد میرزایی و حضور حدود 200 سفیرسلامت در دو جلسه مجزا برای برادران و خواهران در سالن همایش سرچشمه برگزار شد.