جلسه دوم سفیران سلامت

این جلسه در روز پیج شنبه سیزدهم آذر ماه 1399 با سخنرانی استاد میرزایی با حضور 200 سفیرسلامت در دو جلسه مجزا برای برادران و خواهران در سالن همایش مجموعه سرچشمه برگزار شد.

 

جلسه دوم سفیران سلامت