جلسه با مدير كل اقدامات تاميني و تربيتي سازمان زندانها و مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز

این جلسه درخصوص بازدید و حمایت از زندانیان و خانواده‌های ایشان در سطح محلات شهر تهران توسط رابطین مناطق برگزار گردید.

همچنین در این جلسه هم افزایی لازم در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و امنیتی خانواده های زندانیان صورت گرفت.