جلسه داخلی کارگروه آسیب های اجتماعی جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران در روز سه شنبه مصادف با تاریخ 26 اسفندماه برگزار گردید. در این جلسه به موضوعات زیر پرداخته شد:

  • بررسی عملکرد یک ساله کارگروه ها با تمام نقاط قوت و ضعف
  • احصاء فرصت ها و تهدید ها در سال هزار و چهارصد

گفتنی است در این جلسه که به مدت 4 ساعت به طول انجامید آقایان کیانی، گل شناس، معصومی، قانعی، بخشی و سرکار خانم حاجی سیدیان حضور داشتند.