سومین جلسه مجموعه های تربیتی شهر تهران

سومین جلسه مجموعه های تربیتی شهر تهران

سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ موضوع جلسه: مشارکت حداکثری در انتخابات توسط شبکه تربیتی تهران .در این دیدار به مباحثی در جهت برگزاری هرچه بهتر جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها و چکش کاری طرح مزبور و همچنین چالش سوال دانش آموزان از کاندیداها پرداخته شد  ...