جلسه بانوان با موضوع آسیب‌های اجتماعی

جلسه بانوان با موضوع آسیب‌های اجتماعی

جلسه بانوان با موضوع آسیب‌های اجتماعی در روز دوشنبه مصادف با تاریخ 25 اسفند ماه برگزار گردید. در این جلسه به موضوعات زیر پرداخته شد: تشکیل بدنه اصلی گروه اندیشه ورزی بانوان احصاء بانوان فعال انقلابی در عرصه های مختلف مهندسی فرهنگی نقاط قوت زنان تقویت و سازماندهی بدنه...